Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Regulamin

notatnik1. Prawa i obowiązki przewoźnika

1.1. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na określonej trasie.
1.2. Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
1.3. W przypadku awarii mikrobusu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
1.4. W przypadku przewozów terminowych – przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
– z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.
1.5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
1.6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
– jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
– nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”,
– zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu,
– nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie mikrobusu na granicy.

2. Rezerwacja, anulacja i zmiany biletów
2.1. Rezerwacja terminu powinna być dokonana telefonicznie.
2.2. Rezerwacje należy potwierdzić dzień przed terminem przejazdu.
2.3. Pasażer ma prawo do bezpłatnego anulowania lub zmiany terminu przejazdu najpóźniej do 24 godzin przed planowanym odjazdem, w przeciwnym razie może zostać obciążony całkowitym kosztem biletu.

W przypadku rezerwacji z przedpłatą za bilet na przejazd w okresie świątecznym tj. 13 grudnia do 31 grudnia anulacja lub zmiana terminu rezerwacji może nastąpić najpóźniej 14 dni przed planowanym przejazdem. W przypadku anulacji lub zmiany terminu przejazdu z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni zadatek nie podlega zwrotowi.

3. Prawa i obowiązki Pasażera
3.1. Pasażer jest zobowiązany do:
– posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granic,
– przybycia na miejsce odjazdu mikrobusu na co najmniej 10 minut przed planowanym przejazdem. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu,
– stosowania się do zaleceń załogi mikrobusu.
– zachowania czystości oraz higieny osobistej
3.2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym Pasażerom lub Przewoźnikowi.
3.3. Palenie tytoniu oraz używanie środków odurzających jest w mikrobusie surowo zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem mikrobusu.
3.5. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.
3.6. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować listownie na adres biura w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności.
Zabronione jest w pojeździe:
– nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
– zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
– wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
– spożywanie artykułów żywnościowych mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
– granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z urządzeń radiofonicznych lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe, wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju.

4. Bagaże
4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu do 25 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg. Opłata za dodatkowy bagaż ustalana jest indywidualnie . Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.
4.2. Możliwy jest przewóz bagaży o nietypowych wymiarach np. rowerów, nart, lecz tylko po uprzednim uzgodnieniu z Przewoźnikiem.
4.3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony.
4.4 Przewoźnik nie odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż. Bagaż można ubezpieczyć indywidualnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

5. Postanowienia końcowe
5.1. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000 r. nr 50, poz. 601, zmiany), ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; zmiany.
5.2. Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy dla siedziby pozwanego.
5.3. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki przewozu osób i rzeczy wykonywanych przez SOCHATOUR.
5.4. Postanowienia regulaminu stosuje się do przewozów mikrobusowych wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji SOCHATOUR lub pojazdy firm partnerskich i podwykonawców.